Kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Złocieniec

Kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Złocieniec

Miasto Złocieniec udzieliło informacji, że na terenie Gminy Złocieniec obecnie przeprowadzane są inspekcje dotyczące zbiorników bezodpływowych, zwanych także szambami, oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Procedura kontroli obejmuje wezwanie właścicieli nieruchomości do przedstawienia zawartej umowy na usługę opróżniania zbiornika lub osadnika, zawartej z odpowiednim przedsiębiorstwem, oraz dowodów potwierdzających regulowanie opłat za tę usługę – faktury, paragonu czy potwierdzenia dokonania opłaty. Inspekcje dokumentów odbywają się zarówno w siedzibie Urzędu Miejskiego, jak i na terenach poszczególnych nieruchomości.

Ponadto urząd przypomina, że właściciele nieruchomości są zobowiązani do posiadania umowy z przedsiębiorcą zajmującym się odbiorem nieczystości ciekłych oraz dowodów potwierdzających opłacanie tej usługi. Przedstawione dokumenty muszą świadczyć o regularności opróżniania zbiornika bezodpływowego (co najmniej raz na kwartał) oraz osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków (nie rzadziej niż raz w roku), zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku obowiązującym w gminie Złocieniec.